Samenstelling Commissie

Als uitvloeisel van het projectteam ‘Project implementatie Wbp BES’ zijn met ingang van 1 april 2014 een voorzitter en twee andere leden bij koninklijk besluit benoemd. Tevens is per die datum de Regeling rechtspositie leden Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES in werking getreden. Daarin is onder meer bepaald dat functies en nevenfuncties van de leden openbaar moeten worden gemaakt. Een actuele opgave van de hoofd- en nevenfuncties ligt zowel bij de Minister van Veiligheid en Justitie als bij de Commissie ter inzage en zijn gepubliceerd op deze website.

(HOOFD/NEVEN)FUNCTIES leden van de Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES (vastgesteld per juni 2020)

Commissie toezicht bescherming persoonsgegevens BES
Naam CBP BES Hoofdfuncties Nevenfuncties
Dhr. J.J. van Eck Lid Staatsraad afdeling Bestuursrechtspraak, Raad van State • Coach Intercoach

• Plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie voor de politie-eenheid Amsterdam.

• Vice-voorzitter van de Raad voor de Journalistiek

Mw. E.M.H. Pourier-Thodé Lid en plaatsvervangend voorzitter Geen Geen
Dhr. G.A.E. Thodé Voorzitter Rector Universiteit van Aruba • Redactielid Caribisch Juristenblad

• Redactielid van SNAAR-Reeks bij Boom Juridische Uitgevers

• Voorzitter Electorale Raad van Aruba

• Voorzitter Nature Trust

• Stichting Post Academisch Onderwijs Aruba (lid)

• Stichting Scholengemeenschap Bonaire (lid)