Totstandkoming Wbp BES

Vóór de invoering van de Wbp BES was er op Bonaire, Sint Eustatius en Saba geen algemene regelgeving op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Wel werd het recht op privacy beschermd door internationale verdragen. Sinds 10 oktober 2010 geldt de bescherming van persoonsgegevens van artikel 10 van de Grondwet en is de werking van het Dataverdrag van Straatsburg en het Aanvullend Protocol uitgebreid tot Caribisch Nederland.

De Wbp BES is een direct uitvloeisel van het laatstgenoemde verdrag en protocol, waarin gedetailleerde richtlijnen zijn opgenomen ter bescherming van persoonsgegevens. De Wbp BES is gebaseerd op de in het Europese deel van Nederland geldende Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Er is echter een aantal verschillen zoals het ontbreken van de meldingsplicht van bepaalde gegevensverwerkingen bij de toezichthouder alsook het ontbreken van voorafgaande onderzoeken door de toezichthouder voor risicovolle gegevensverwerkingen. Daarnaast kent de Wbp BES geen mogelijkheid om over te gaan tot het instellen van een functionaris voor de gegevensbescherming.

De wetgever heeft deze verschillen blijkens de parlementaire stukken willen introduceren om een overbelasting van bestuursorganen en het bedrijfsleven in Caribisch Nederland te voorkomen. In 2013 heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een projectteam, ‘Project implementatie Wbp BES’, in het leven geroepen met als doel te voorzien in de inrichting, positionering en bemensing van de Commissie. Het projectteam is op zowel organisatorisch als inhoudelijk verkennend niveau aan de slag gegaan en heeft daarmee de weg gebaand voor de start van de Commissie per 1 april 2014.