De taak van de Commissie is toezien of organisaties zich houden aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens. Er zijn veel wetten, besluiten en regelingen die de verwerking van persoonsgegevens regelen. De drie wetten waarop de Commissie toezicht houdt zijn:

• Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES);
• Wet politiegegevens;
• Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in Caribisch Nederland.

Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES)
In de Wet bescherming persoonsgegevens BES (Wbp BES) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Caribisch Nederland vastgelegd.

Wet politiegegevens
De politie gebruikt allerlei persoonsgegevens om politietaken goed te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld om daders van strafbare feiten op te sporen. De bescherming van persoonsgegevens bij de politie is geregeld in de Wet politiegegevens (Wpg).

Wet basisadministraties persoonsgegevens BES in Caribisch Nederland
Een goed functionerende bevolkingsadministratie in Caribisch Nederland is geregeld in de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES. In de bevolkingsadministratie zijn persoonsgegevens opgenomen van de inwoners van Caribisch Nederland. De Wet basisregistratie persoonsgegevens BES regelt het juiste gebruik van deze gegevens. Daarbij gaat het onder meer om de handelswijze bij het opnemen, wijzigen en verstrekken van persoonsgegevens.